Vliv zemědelství na krajinu

Zemědělství ovlivňuje krajinu prakticky od svých počátků. V 19. a především 20. století došlo k rozsáhlým změnám v zemědělských postupech, v polovině 20. století pak ke kolektivizaci a scelování dříve fragmentované krajiny. Výsledkem byla rozsáhlé polní lány. Tak rozsáhlé plochy v krajině velmi snadno podléhají erozním procesům, spojeným s odnosem svrchní úrodné vrstvy půdy (DOKAZ NA PŮDY). Výsledkem byly nakonec nižší výnosy než na původních drobných polích. Snížená schopnost zachytávat v krajině vodu vedla pak nutně k lokálním záplavám v případě přívalových dešťů.

Spolu se zvyšující se mechanizací zemědělství a rozvojem chemického průmyslu se zvyšovala i chemizace zemědělských postupů. Herbicidy a insekticidy (ODKAZY) používané ve 20. století mnohdy obsahovaly žadu chemických látek, které bychom dnes klasifikovali coby nebezpečné a zdraví škodlivé. Škody, které tyto látky způsobily na zdraví člověka a dalších živočichů, jsou nevyčíslitelné. Obdobně jako živočichové trpěly v té době i rostliny, významně se snižovala druhová diverzita společenstev v okolí ošetřovaných polí, a to nejen společenstev plevelů.