Současný stav zemědělství v ČR

Po roce 1989 prodělalo české zemědělství rozsáhlé změny. Kolektivní vlastnictví bylo zrušeno, jednotná zemědělská družstva se rozpadla anebo byla transformována v soukromé podniky. Část zemědělské půdy a hospodářského zvířectva byla navrácena původním majitelům v procestu takzvaných restitucí. Staronoví majitelé a jejich potomci často nedokázali s nově nabytým majetkem a odpovědností z něj vyplývající pracovat a méně rentabilní formy zemědělství se tak dostávají do stále většího ústupu. Hrubá zemědělská produkce, stejně jako podíl zemědělství na HDP stále klesá, v zemědělství při prakticky stejných výnosech pracuje stále méně obyvatel.

V současnosti představují hlavní vývozní komodity českého zemědělství mléko a mléčné výrobky, maso a výrobky z obilnin.

  Znáš ve svém okolí nějakého zemědělce? Čím se zabývá?