Kdysi dávno

Spolu s nástupem zemědělství se poprvé lidským přičiněním (žďáření) výrazně snižuje podíl lesa na krajinném pokryvu. V počátcích zemědělství docházelo k snadnému zaplevelení prvních polí, čemuž se posléze dařilo částečně zabraňovat pastvou skotu na úhorech. Pastva obecně byla hlavní způsob chovu skotu a udržela se až do konce 18. století. Tou dobou se ve velké míře rozšířilo luční hospodaření, spojené s kosením a uchováváním většího množství sena na zimní měsíce.

Na jihu Čech proběhl v 16. století bouřlivý rozvoj rybnikářství, spojený především s rodem Rožmberků. Za nejvýznamějšího budovatele jihočeské soustavy rybníků je právem považován Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan který většinu nejvýznamějších rybníků.

Specifické postavení v naší historii má pivovarnictví, které od 16. století představovalo jeden z velkých zdrojů příjmů jednotlivých panství. Jeho rozvojem bylo podporováno větší pěstování ječmene, pšenice a především chmele.

Víš, které oblasti severozápadních Čech byly a dodnes jsou významné pěstováním chmele? Proč tomu tak je? Svou odpověď srovnej s mapkou.