Voda a člověk

Film-video Podívej se na krátký film Tajemství vody II. - Rituály.

Význam vody pro lidské aktivity

Voda je všude kolem nás. Jsou jí plné řeky, přehrady, rybníky, často na nás padá z nebe. Ve vodě se myjeme, ve vodě pereme své věci, v létě nás dokáže krásně ochladit. Pitné vody jsou plné regály v supermarketech a kdykoli si vzpomeneme, pitná voda nám teče doma z kohoutku. Připravujeme z ní svoji potravu. Některá má i léčivé účinky. Voda nám slouží i k dopravě nebo k výrobě energie.

 

Rekreační aktivity člověka – řada našich vodních nádrží je využívaná lidmi k rekreačním činnostem.

Otazka

Jmenuj rekreační činnosti člověka, ke kterým využívá vodní plochy.

Odpověď

 Rybolov:  V roce 2005 byla celková produkce rybářského průmyslu 142 mil. tun živé hmoty. Z toho 73% tvořilo námořní rybářství, zbytek vnitrozemské sladkovodní. 75% produkce se spotřebuje pro obživu lidí, zbytek se využívá např. v lékařství, nebo agrotechnice či chemickém průmyslu, např. k výrobě krmiv. Největším producentem je Čína. Světovým problémem je lov velryb, např. Japonsko spolu s Norskem a Islandem  pod záminkou lovu pro vědecké účely loví velryby pro trh a odmítají zákaz komerčního lovu velryb. Nejčastěji lovenými rybami jsou ančovičky, makrely, sardinky a sledi. Přes 30% všech rybích populací je silně zdecimováno a dalších minimálně 40% je loveno na hranici reprodukce.

Rozsirujici-text Pro další informace se podívej na tento odkaz.

Ukol

Přečti si text níže o tuňáku obecném (zdroj: www.wikipedia.cz): 

Použij v textovém editoru dvě barvy. Modrou zvýrazni  informace, které jsou pro tebe nové a červenou informace, které si myslíš, že jsou důležité.

Množství ulovených tuňáků se za poslední dekádu zdvojnásobilo, což učinilo z většiny zástupců rodu Tuňák kriticky ohrožené druhy. V oblasti Středozemního moře se v důsledku intenzivního lovu ocitl na pokraji vyhubení. V listopadu 2009 Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) snížila celosvětové kvóty pro lov tuňáka cca o 40 % na 13,5 tisíce tun ročně. V březnu 2010 se však signatářské země CITES nedokázaly dohodnout na ochraně tuňáka. Lobby proti restrikcím je vedena především Japonskem a Libyí. Populaci Tuňáka ohrožují mj. některé země EU (Itálie, Francie), které již první rok po dohodě o omezení lovu překročily stanovené kvóty.

Vedle ohrožení ve Středozemním moři prohlásil Mezinárodní svaz ochrany přírody tuňáka obecného ohroženým ve východním Atlantiku a kriticky ohroženým v Atlantiku západním. Průmyslový lov pomocí vakových sítí a longliningu vede kromě devastace populace tuňáka také k vedlejším škodám, protože decimuje ohrožené mořské želvy, ptáky a savce. Také umělý odchov přibližuje druh vyhubení, protože je k němu potřeba odchytit mladé jedince ve volné přírodě, kde pak nedochází k přirozené reprodukci. Navíc k vykrmení jednoho kilogramu tuňáka je zapotřebí dvaceti kilogramů jiných divoce žijících ryb.

Ekologicky šetrným lovem tuňáka je chycení na prut s vlascem nebo pomocí vláčení nástrah (trolling) a to nejlépe tuňáka pruhovaného, který není tolik ohrožen. V Británii se některé obchodní řetězce dostaly pod tlak konzumentů, aby řádně lovené tuňáky označily na obalu výrobku. Ani tyto ekologické aktivity však dosud nebyly zcela úspěšné.

Otazka 

Nyní odpověz na jednotlivé otázky:

Z jakého důvodu je ohrožený tuňák obecný v mořích? Jakým způsobem se snažila Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku pomoci tuňáku v Atlantiku?

Které státy Evropské unie porušily stanovené kvóty?

Která forma lovu tuňáka nejvíce decimuje jeho populaci a který způsob je tedy vhodnější?

Jaké jsou hlavní důvody toho, že není vhodné ani uměle chovat tuňáka na maso?

- Z jakého důvodu mohli Britové vyžadovat od obchodních řetězců maso z tuňáka loveného na vlasec?

 Lázeňství - historie lázeňství v ČR se začala psát již před 2 000 lety. Podle starého zvyku se vhozením mincí do léčivých pramenů děkovalo za uzdravení. K zásadnímu rozvoji lázní dochází v 18. století, kdy na základě pozorování pozitivního vlivu přírodních léčivých zdrojů na člověka, se stává léčebné lázeňství nedílnou součástí lékařství. Na konci 19. století dosáhly české lázně takové proslulosti, že se o nich hovořilo jako o salonech Evropy.

České lázně mají na svém kontě také několik světových historických prvenství: V lázních Jeseník založil roku 1822 Vincenz Priessnitz první vodoléčebný ústav na světě. V roce 1906 v Jáchymově vznikly první radonové lázně na světě. První lázeňská společnost v Evropě, která získala certifikát EUROPESPAmed (certifikát udělovaný Evropským svazem lázní, který je nejlepším měřítkem kvality lázeňské péče) se stala společnost Anenské slatinné lázně Bělohrad.

Film-videoRozsirujici-text 

Podívej se na film Tajemství vody - Dar léčit a prezentaci České lázně (Ceske-lazne).

Otazka

Víš, co znamenal původně pojem lázně?

Odpověď

Umísti do slepé mapy (do krajů) popisky našich nejznámějších lázní.

Mapa-kraje

Prosím umožnit interaktivní přetažení jednotlivých lázeňských měst do mapy. V případě správného umístění, město v mapě zůstane.

Města: Luhačovice, Klímkovice, Hodonín, Karlovy Vary, Lázně Bohdaneč, Třeboň, Vráž, Konstantinovy Lázně, Mariánské Lázně, Jáchymov, Libverda, Teplice, Františkovy Lázně, Poděbrady, Lázně Kynžvart

Název lázní

Léčivé zdroje

Léčebné indikace – co se léčí

Luhačovice

Přírodní hydrogen-uhličitano-chlorido-sodné minerální vody obsahují sodík, vápník, hořčík a volný oxid uhličitý, teplota vody 10 -120 °C. Nejznámějším pramenem je Vincentka.

Onemocnění dýchacího ústrojí, nemoci trávícího ústrojí, nemoci
z poruch výměny látkové, poruchy pohybového aparátu, nemoci oběhového ústrojí, nemoci onkologické.

Klímkovice

 

Jodobromová solanka.

Pro děti i dospělé: nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, nemoci gynekologické. Pro děti: nemoci oběhového ústrojí.

Hodonín

 

Přírodní, středně mineralizovaná, jodobromová, chloridosodná minerální voda se zvýšeným obsahem kyseliny metaborité. Jedná se o vody hypertonické studené.

Nemoci pohybového ústrojí, nemoci nervové, nemoci oběhového systém.

 

Lázně Bohdaneč

 

Slatina, voda – ryzí alkalická kyselka – určená k vodoléčbě.

Nemoci pohybového ústrojí.

Třeboň

Slatina.

Nemoci pohybového ústrojí.

Vráž

 

Jako přírodní léčivý zdroj se využívá peloid z PLZ Jezero. Ložisko peloidu se nachází nedaleko lázeňského místa a jedná se o rašelinu přechodovou prostou, která je z balneotechnického hlediska vhodná pro přípravu kvalitních zábalových směsí.

Nemoci pohybového ústrojí, nemoci nervové.

Konstantinovy Lázně

Přírodní, studená, prostá, železnatá, hypotonická hydrogenuhličitano-sodno-hořečnatá kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité.

Konstantinovy Lázně jsou zaměřeny především na komplexní diagnostiku, prevenci a léčení chorob kardiovaskulárního systému. Mezi vedlejší indikace pak patří choroby pohybového systému, výměny látkové (diabetes mellitus) a dýchacího ústrojí.

Mariánské Lázně

 

Přírodní minerální voda, přírodní zdroj oxidu uhličitého (zřídelní plyn – kysličník uhličitý), slatina.

Nemoci dýchacího ústrojí, nemoci pohybového ústrojí, nemoci ledvin a močových cest, nemoci oběhového ústrojí, nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, gynekologická onemocnění.

Karlovy Vary

 

12 teplých minerálních pramenů (od 30 °C do 72 °C).

 

Nemoci onkologické, nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci pohybového ústrojí a nemoci dýchacích cest.

Jáchymov

Termální radonová voda – s nejvyšší koncentrací radonu na litr v republice – prameny Běhounek, Agricola, Curie a C1.

Nemoci pohybového aparátu a neurologická onemocnění: nemoci periferního nervového systému, choroby metabolické, CNS onemocnění, choroby kožní, pooperační a posttraumatické stavy, osteoporóza.

Teplice

Přírodní minerální voda teplá až horká, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sírano-sodného typu.

Nemoci pohybového ústrojí, nemoci cévní, nervové.

Libverda

Přírodní minerální voda hydrogenuhličitanového typu.

Onemocnění srdce a kardiovaskulárního systému, onemocnění pohybového ústrojí, nervová onemocnění.

Poděbrady

Přírodní, silně mineralizovaná kyselka (pH 5,83) hydrogenuhličitano-chlorido-sodno-vápenatého typu, studená (14 °C), hypotonická se zvýšeným obsahem alkálií a koncentrací některých prvků.

Nemoci oběhového ústrojí, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí - diabetes mellitus, vč. obezity, nemoci pohybového ústrojí.

Lázně Kynžvart

Přírodní minerální vody používané k vnější i vnitřní balneaci. Specifické klimatické podmínky.

Nemoci dýchacího ústrojí, nemoci kožní, nemoci ledvin a cest močových, obezity.

Františkovy Lázně

Minerální voda uhličitá, přírodní zdroj suchého oxidu uhličitého, lokální zdroj peloidů (slatina sirnoželezitá).

Nemoci srdce a oběhového ústrojí, nemoci pohybového ústrojí, nemoci gynekologické včetně neplodnosti, následná onkologická péče.


Výroba energie

Vodní energie je druhý nejvyužívanější obnovitelný zdroj energie.

Otazka

Který obnovitelný zdroj energie je první nejvyužívanější? 

Odpověď 

Které zdroje energie jsou neobnovitelné?

Odpověď

Nejvíce se v dnešní době využívá přeměny vodní energie ve vodních elektrárnách na elektrickou energii pomocí generátorů spojených s vodní turbínou. Z celkového množství vyrobené energie ve světě připadá asi pětina na vodní elektrárny. V ČR jsou to jen necelé 3%, kdežto v Rakousku, Švýcarsku nebo Kanadě jsou to celé dvě třetiny. Nejvyšší využití vodní energie má Norsko (99%) nebo Brazílie (92%).

Elektrárny můžeme rozdělit na akumulační - přehradní (velký spád vody je zajištěn přehradní zdí), průtočné (spád je vytvořen jezem), přílivové (využívají pohybů vody vzniklých přílivem a odlivem) a vlnové (využívají příbojových vln).

Výhody a nevýhody vodních elektráren:

- vodní energie se řadí k ekologické – nevznikají žádné vedlejší produkty, minimálně znečišťují okolí

- vyžadují jen minimální obsluhu a údržbu

- přehradní jezera, na kterých jsou elektrárny, mohou sloužit i pro rekreační účely, jako zdroje pitné či užitkové vody, bývají vhodné i pro rybolov

- přehradní hráze jezer, na kterých jsou elektrárny, zabrání i menším povodním

- nevýhodou je, že přehradní hráze, na kterých jsou elektrárny, brání běžnému lodnímu provozu na řece a musí se budovat systém plavebních komor resp. zdymadel viz exkurze

- nevýhodou je značná cena, čas výstavby a nutnost zatopení velkého území, pro vznik nádrže s elektrárnou

- výstavby vlnových a přílivových elektráren mají negativní ekologický dopad na okolí

Otazka

Vyjmenujte co nejvíce konkrétních způsobů, jak člověk využívá vodu.

Následující grafy znázorňují podíl jednotlivých druhů elektráren na energetickou produkci států. Kterých?

Elektrarny

a) 1 Norsko 2 Slovensko 3 USA

b) 1 ČR 2 Francie 3 Brazílie

c) 1 Kanada 2 Norsko 3 Brazílie

d) 1 Austrálie 2 Rusko 3 Argentina

Odpověď