pleistocén

předposlední geologická epocha, období od cca 2,5 milionu do 11,4 tisíce let před současností; charakteristickým rysem tohoto období bylo střídání ledových dob (glaciálů) s dobami meziledovými (interglaciály)