Klimax

konečné stadium sukcese rostlinného společenstva v příslušné biocenóze, mající obvykle největší druhovou diverzitu, nejvíc potravních vazeb. Klimaxový ekosystém má vysokou stabilitu. Rozlišuje se klimax klimatický určený klimatem a klimax edafický, kdy půdní vlastnosti převládají nad klimatickými.