Energetické odpady

vznikají při výrobě energie, ať už elektrické či tepelné. Podle surovin, ze kterých se energie vyrábí vznikají i odpady. Ze spalování fosilních paliv (uhlí, ropné produkty) vzniká škvára, popel a plynné spaliny. V případě pouití radioaktivních materiálů (uran) v jaderných elektrárnách, vznikají radioaktivní odpady.