Ekologický systém (ekosystém)

funkční soustava živých (rostliny, živočichové atd.) a neživých (půda, voda, vzduch) složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. Obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), jako je např. ekosystém listnatého lesa, nebo louky či rašeliniště.