Ohrožení a ochrana půd

? „Již víme, že půda je nezbytná pro život rostlin i živočichů, včetně nás. Přesto lze na každém kroku vidět dopady nesprávného nakládání s půdami, jejich znehodnocování a ničení. Dokážeš uvést konkrétní příklady z tvého okolí?“

Člověk využívá půdu po tisíce let (VIZ ZEMĚDĚLSTVÍ), ale především v posledních sto letech ji začal ve velkém měřítku upravovat a „vylepšovat“ dle svých potřeb. To s sebou samozřejmě přineslo řadu problémů, protože ne vždy se takové postupy v konečném důsledku ukázaly jako šťastné.

Asi nejvýznamějším negativním procesem, který člověk svou činností ještě urychluje je půdní eroze. Jedná se o odnos půdy půdotvornými činitely (voda, vítr), který je sám o sobě přirozený, ale člověk svou neuváženou činností jeho dopady znásobuje. Půdní eroze se totiž nejintenzivněji projevuje na místech, kde není souvislý vegetační kryt, tedy především na pravidelně obdělávaných polích. Na území České republiky je vodní erozí ohrožena skoro polovina veškerých půd a to především na svažitých terénech. Je to přdevším důsledek nevhodného obhospodařování půd v druhé polovině 20. století. Zemědělci v té době intenzivně scelovali drobné pozemky ve velké lány, které, ač byly snadněji obhospodařované těžkou technikou, dávaly příležitost dešťové vodě odnášet větší objemy půdy.

(NĚJAKÁ FOTOGRAFIE PŮDNÍ EROZE? POKUD PŮDE SEHNAT, JINAK VELKÉ ŠIRÉ RODNÉ LÁNY)

Zasolování, jako důsledek intenzivního a nevhodného zavlažování není v podmínkách České republiky příliš rozšířeným problémem, ale celosvětově způsobuje po erozi druhý největší úbytek půd. Z dějepisu nám dobře známá civilizace v Mezopotámii pravděpodobně zanikla právě v důsledku ztráty úrodných půd kvůli nadměrnému zavlažování, které vedlo k zasolení půd.

Výrazný dopad na kvalitu půd v České republice mělo a někdy stále ještě má nadměrné využívání minerálních hnojiv a dalších chemikálií, sloužících k odstraňování škůdců či jako prevence některých nemocí. Takto kontaminované půdy předsatvují vážné ohrožení pro edafon. S nadměrným množstvím chemikálií v půdě souvisí i jejich možné ukládání do pěstovaných plodin, což může vést k nežádoucím zdravotním dopadům nejen na člověka, ale i živočichy, kteří jsou součástí příslušného potravního řetězce.

Problémem, na který lze narazit v našich podmínkách je také zhutňování půd, tedy ztráta jejich propustnosti a struktury v důsledku používání težkých strojů v zemědělské výrobě.

Aktuálním problémem je v České krajině zábor zemědělské půdy pro neadekvátní účely. Je to především neuvážená výstavba satelitních sídlišť, komunikací a velkých průmyslových objektů, které vznikají takzvaně „na zelené louce“, místo aby byly, sice za vyšší náklady, umístěny do vhodných lokalit starých a nevyužívaných podniků. Fenoménem poslední doby je zábor zemědělské půdy pro výstavbu, někdy i velmi rozsáhlých, solárních elektráren, kdy se původní myšlenka obnovitelného zdroje dostává do konfliktu se správným využitím krajiny.

(FOTOGRAFIE NĚJAKÉ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY – VŠEBOŘICE TŘEBA, PŘÍPADNĚ „KOSTEK“ KOLEM KRUPKY A TEPLIC)