Ložiska nerostných surovin a jejich těžba

Rudní ložiska v Krušných horách lze orientačně rozdělit podle další průmyslové využitelnosti.

Velmi významná jsou ložiska na Cínovci, kde se těžily cíno-wolframové rudy (kasiterit, wolframit, scheelit) a na Moldavě (fluorit).

Další ložiska jsou významná, využitelná nebo méně významná. Např. Měděnec, kde se těžil především magnetit (těžba ukončena), Blahuňov (fluorit), Telnice, Krupka (molybdenit), Nové Zvolání a Mikulov (ušlechtilé Ag-rudy),  Horní Halže (hematit).

Hlavní část Krušných hor je tvořena horninami, které jsou nazývány krušnohorské krystalinikum. Jedná se o starohorní a staroprvohorní komplexy hornin, které vznikly metamorfózou vyvřelin a mořských sedimentů. Geologický vývoj v podobě tektoniky a magmatismu podmínil vznik ložisek barevných kovů, fluoritu a barytu.

 Které rudné suroviny se těžily v Krušných horách? Jakého je původu název hor „Krušné“?

 S využitím této mapové aplikace České geologické služby najdi místo svého bydliště a pokus se určit geologické složení oblasti. Výsledky porovnej se svými spolužáky.

 Na mapové aplikaci najdi místa, kde se v Severozápadních Čechách nachází nejvíce třetihorních usazenin.

 Definuj, jakého původu jsou horniny vyznačené v mapě fialovou barvou. V jakém pohoří Severozápadních Čech se nachází nejvíce těchto hornin. Využij opět tuto mapovou aplikaci.