Bohatá geologická stavba regionu je hlavním důvodem pestrého zastoupení průmyslu a průmyslové činnosti. Oblast Severozápadních Čech se stala ve srovnání s ostatními regiony republiky symbolem tzv. "měsíční krajiny." Charakteristickým znakem zdejší krajiny jsou ložiska významných surovin, která vznikla dlouhotrvajícím geologickým vývojem. Složité geologické stavbě odpovídá i pestré a členité přírodní prostředí krajiny pod Krušnými horami.

Exkurze "Průmysl a těžba"- Vyjeďte se svou třídou na exkurzi. Využitelné materiály najdete ke stažení zde. 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Významný přírodovědec, zeměpisec a cestovatel 19. století Alexandr von Humboldt (1769 – 1859) popisuje obdivně pohled z Krušných hor na malebné České středohoří přes tehdy zelené plochy Mostecké pánve. Dnes v ostrém kontrastu s přírodními scenériemi je krajina zjizvena deteriorizující silou člověka jako dobyvatele nerostných surovin. Zároveň je v krajině stále více patrně vidět práce člověka rekultivátora, který poučen svými neblahými zásahy do přírodních dějů v procesech asanačních a revitalizačních, napravuje chyby na tváři krajiny. Vytváří nové plnohodnotné ekosystémy, podílí se na vytváření charakteru nových míst, která v budoucnu jistě nahradí genius loci míst zaniklých.

Pohledy z Krušných hor do Mostecké pánve.

Profil_kh

Geologický profil Krušných hor, hnědouhelné pánve a Českého středohoří se základním geologickým popisem.

  Na slepé mapě svého kraje označte základní geomorfologické jednotky Severozápadních Čech a z literatury vyhledejte jejich rozsah a nadmořskou výšku významných bodů.

Slepá mapa Karlovarského kraje - vyznačte Klínovec, Doupovské hory a oblast Sokolovské hnědouhelné pánve.Karlovarsky-kraj

Slepá mapa Ústeckého kraje - vyznačte masiv Krušných hor, České středohoří, Podkrušnohorskou pánev, vrch Milešovka a nejnižší bod kraje.Ustecky-kraj

 Zhotovte náčrtek geologického profilu podkrušnohorské oblasti a vyznačte nejdůležitější horniny, které se podílejí na její stavbě (pro řešení úkolu využijte dostupné zdroje či literaturu, nebo si jen obkreslete výše uvedený obrázek).

 Která antropogenní činnost především změnila výrazně tvář krajiny pod Krušnými horami v minulém století? Odpověď zdůvodněte, uveďte příklady.