Typy ekosystémů

Ekosystémy lze rozdělit do dvou typů podle míry ovlivnění člověkem. Neexistuje tu jasný předěl, protože v současnosti lze jen těžko najít ekosystém, do kterého by člověk nezasáhl.

1. Přirozený ekosystém
Jde o ekosystém  s minimálními nebo žádnými zásahy člověka. Probíhají v něm autoregulační mechanismy. Jako příklad lze uvést tropický deštný les anebo v našich podmínkách neodvodněná rašeliniště na vrcholových partiích Krušných hor. V ČR a v podstatě v celé Evropě budeme hledat neovlivněné ekosystémy velmi těžko, protože krajina je člověkem velmi intenzivně využívána. I národní parky, tedy z definice bezzásahová území, mají relativně malou rozlohu a projevuje se tu vliv antropogenních faktorů.

2. Umělý ekosystém
 V současnosti tyto umělé ekosystémy převažují. Vznikly působením člověka, který do nich musí dodávat energii, aby nedošlo k jejich zhroucení. Z toho vyplývá, že jsou velmi nestabilní, druhově chudé a nejsou schopny autoregulace. Typickým příkladem jsou pole a intenzivně využívané rybníky. Tyto uměle vytvořené biotopy se však mohou stát útočištěm druhů, které jsou jinde díky hospodaření vytlačeny. Příkladem je populace okáče metlicového na odkališti elektrárny Tušimice.

Otazka
Můžeš jmenovat nějaký podle tebe člověkem neovlivněný ekosystém v ČR? V Evropě? Na světě?