Tok energie a látek v ekosystému

Jednou z charakteristických vlastností ekosystému je koloběh chemických látek mezi jeho živými (biotickými) a neživými (abiotickými) částmi. Tento koloběh probíhá v kruhu.

Energie (např. sluneční), která do ekosystému vstupuje, je vázána rostlinami (producenty).

Suchozemské rostliny využijí sluneční energii maximálně ze 6 %, vodní pak jen asi z 1 %. Býložravci využijí z této primární produkce asi 10 - 20 % a zbytek je rozložen rozkladači. Organická hmota je odbourávána při látkové přeměně a při dýchání. Tok energie se řídí termodynamickými zákony:

1. Zákon o zachování energie. Množství energie vstupující do systému je stejné jako množství energie, které ze systému vystupuje. Energie slunečního záření dopadajícího na zemský povrch je v rovnováze s energií, která zemský povrch opouští ve formě tepla. Energie v systému ani nevzniká ani nezaniká.

2. Zákon o přeměně (transformaci) energie. Při každé přeměně energie z jedné formy do druhé se část energie degraduje v neuspořádanou formu, která ze systému vystupuje v podobě tepla do chladnějšího okolí. Energii slunečního záření mohou přijímat pouze zelené rostliny, které ji fixují do organické biomasy. Ve vázané formě je pak zdrojem energie pro všechny následné trofické úrovně. Při každém přenosu mezi články potravních řetězců uniká část energie ve formě tepla (respirační ztráty). Poslední zbytky energie, fixované původně rostlinami, uniká při konečné mineralizaci organických látek na konci dekompozičního procesu. Tím se veškerá energie slunečního záření fixovaná rostlinami vrací zpět do vesmíru. (Losos, 1985)

Nejdůležitější koloběhy látek na Zemi jsou koloběh vody, uhlíku, kyslíku, dusíku, fosforu. Své koloběhy mají ale i další biogenní prvky, např. síra.

Otazka
Jak se liší tok energie a chemických látek v ekosystému?
Vyhledej sám na internetu a popiš, jak probíhá koloběh síry.