Stupně vývoje ekosystému

Každý ekosystém prochází několika stádii vývoje, které závisejí na mnoha faktorech, např. na velikosti ekosystému, biotických faktorech a mimo jiné i na zásazích člověka. Tomuto vývoji se říká sukcese. V současnosti se vědecké názory na stupně vývoje ekosystému různí. Nicméně převažuje názor, že vývoj ekosystému má tři fáze:

1. Zmlazení ekosystému
Po zhroucení stávajícího ekosystému, jehož příčinou bývají abiotické vlivy, dojde k vytvoření nového prostoru, tzv. niky, pro nově nastupující organismy. Tyto organismy si mezi sebou vytvářejí vzájemné vazby. Potravní vztahy jsou jednoduché, převládá model potrava - spotřebitel. Druhy nejsou specializované. Převažují zde tzv. R-stratégové.

2. Vyzrávání ekosystému
V tomto stádiu se stabilizují vztahy mezi druhy a jejich počet roste. Začínají se objevovat složitější potravní řetězce. I ekologické vztahy jsou komplikovanější. Vyskytují se zde už paraziti, symbionti nebo poloparaziti. Vývoj se zpomaluje, ale specializované druhy se ještě nevyvinuly.

3. Vrcholové stádium ekosystému
Vznikly dominantní druhy, které jsou úzce specializované a přizpůsobené prostředí. Téměř neexistují volné niky. Vznikají specializace, které se při drobné změně podmínek mohou stát pro organismus přítěží. I velmi mírný zásah do ekosystému může vést k zhroucení a opětovnému zmlazení ekosystému.

Ukol-pro-skupinu
Podívejte se na okolí své školy na ortomapě Národního geoportálu INSPIRE. Poté porovnejte s ortofotomapou pořízenou v 50. letech zveřejněnou ze stejného webu a s historickými vojenskými mapami z 18. a 19. století. Došlo k nějaké změně? Co mohlo být její příčinou? Dokážete říct, ve kterém stádiu se nacházel ekosystém teď a tehdy? Jak by ekosystém vypadal bez vlivu člověka? Porovnejte s mapou potenciální vegetace (mapové kompozice->stanoviště a biotopy).

Otazka
Co je to klimax?