Přírodní ekosystémy

Charakterizovat ekosystém a popsat jej lze z několika hledisek:

Pojem ekosystém se poprvé objevil v roce 1935, kdy jej  Tansley označil jako „základní ekologickou jednotku“. Názory na to, co je to vlastně ekosystém, se vyvíjejí dodnes.

Ekosystém je otevřený (komunikuje s ostatními částmi přírody) a vyvíjející se systém živých organismů v interakci s neživými složkami prostředí. Je to systém schopný samostatné existence, který zahrnuje čtyři základní složky: biotop se souhrnem abiotických faktorů, producentykonzumenty a dekompozitory. Organismy a prostředí zde tvoří dohromady celek a navzájem se ovlivňují (ZO ČSOP Libosváry).

Někteří  současní vědci se domnívají, že pojem ekosystém je příliš zastaralý a v současné ekologii už nemá místo. Faktem je, že původně byl ekosystém vnímán spíše jako uzavřený celek, který nekomunikuje s okolím. Většina odborníků se ovšem přiklání k názoru, že ekosystém v posunutém pojetí otevřené struktury je termínem použitelným a zjednodušujícím komunikaci.

Další definice:

 „Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase“ (Máchal, 2000).

Ekosystém = celek tvořený živými organismy a prostředím, ve kterém žijí; organismy jsou v  ekosystému spojeny jednak mezi sebou navzájem a jednak s prostředím toky energie a látek (Attenborough 1990).

Otazka
Která z definic odpovídá tvým představám? Pokus se ji vysvětlit svými slovy.

Zdroje-
Máchal, A.: Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Rezekvítek, Brno 2000
Anonymous.:Ekosystémy soužití živé a neživé přírody. ZO ČSOP Libosváry, Domažlice nedatováno
Attenborough, D. (1990): Planeta žije. Panorama, Praha, 334 s.
Duvigneaud, P. (1988): Ekologická syntéza. Academia, Praha, 414 s.