Vliv zemědělství

Ani průmysl, ani těžba, ani doprava. Žádné jiné odvětví nemá tak významný vliv na krajinu, jako zemědělství. Celých 54 % území našeho státu totiž zabírá zemědělská půda a to, jak se na ní hospodaří, proto zásadně ovlivňuje podobu krajiny i stav životního prostředí. V posledních desetiletích můžeme pozorovat na zemědělské půdě v zásadě dva trendy. Tím prvním je intenzifikace výroby na dostupných plochách a na straně druhé je to pustnutí a přerušení zemědělské činnosti na plochách hůře využitelných. Jisté je, že se tím krajina i její druhové bohatství postupně výrazně mění.

 Vyuziti-pudy-v-Cr

Využití půdy v České republice. (Graf ZDROJ 21)

Kterých pět krajů České republiky má největší podíl zemědělské půdy na svojí rozloze?

Vývoj členitosti krajiny v 2. polovině 20. století

 Sucha-1954_2

 Sucha-2007_2

Na leteckých snímcích obce Suchá na Ústecku z let 1954 a 2007 je zřetelný velký rozdíl ve využití krajiny, ke kterému během padesáti let došlo. Malá políčka byla scelena, remízky, které je oddělovaly, zanikly. Velké množství ovocných stromů, které byly na soukromých pozemcích pěstovány, již dožilo a nové nikdo nevysadil. Nevyužívané louky pomalu zarůstají a využívaná orná půda je obhospodařována těžkou technikou. I když v kraji lidí přibylo, v krajině je jich méně a působení na krajinu se změnilo.

Na leteckých mapách http://kontaminace.cenia.cz/ si prohlédněte vývoj krajiny v okolí vašeho města nebo obce za posledních 60 let. Vyhledejte si na aktuální mapě vaší obec a posouváním kurzoru pod přepínačem map porovnávejte podobu krajiny v 50. letech a v současnosti.

K jakým změnám v krajině došlo? Čím to mohlo být způsobeno?