Fragmentace krajiny

Fragmentace krajiny je nepříznivý jev, ke kterému postupně dochází v posledních desetiletích a jeho negativní projevy a dopady se dále urychlují. Spočívá v postupném rozdělování původně komplexněji fungujících přírodních částí krajiny do pomyslných ostrovů, mezi kterými probíhá stále omezenější pohyb živočichů a rostlin. K fragmentaci krajiny může docházet rozvojem dopravní infrastruktury, především frekventovaných silnic a dálnic, rozrůstáním sídel nebo rozšiřováním rozsáhlých lánů orné půdy, které jednotlivé přírodní ostrovy od sebe izolují. Na první pohled se nemusí zdát právě fragmentace krajiny takovým problémem, protože na celkovou podobu krajiny má zdánlivě malý vliv. Riziko ovšem spočívá v tom, že pokud nějaký druh živočicha nebo rostliny na jednom „ostrově“ vyhyne, z této části krajiny vymizí a jiní jedinci vymizelého druhu už se na izolovaný ostrov nedostanou, aby populaci obnovili. Když to pak nastane u více ostrovů, může docházet (a skutečně dochází!) k tomu, že některé druhy, především ty s omezenou schopností migrace, vyhynou v celých rozsáhlejších oblastech.

  13-fragmentace-krajiny-Cr-1980_2

  14-fragmentace-krajiny-Cr-2005_2

 15-fragmentace-krajiny-Cr-2040_2

Fragmentace krajiny v České republice v letech 1980, 2005 a výhled do roku 2040. Z map je patrný trend výrazného rozšiřování ploch příliš fragmentované krajiny (bílé plochy), který s sebou nese velká rizika pro mnoho našich živočišných i rostlinných druhů. (Mapy ZDROJ 35).

S pomocí map fragmentace krajiny v ČR zkuste popsat příčiny, které zvyšují fragmentaci krajiny ve vašem kraji.

Proč krajina, která byla dříve rozdrobená na řadu malých políček, luk a remízků, nebyla považována za fragmentovanou a dnešní krajina je? Odpověď