Znečišťující látky

Aby mohla být kvalita ovzduší a míra jeho znečištění pravidelně monitorována, je potřebné znát složení vypouštěných látek, které ovzduší znečišťují. Díky monitoringu je poté možné nastavovat nejvhodnější opatření, která povedou ke snížení zatížení ovzduší. Znečišťující látky se obecně nazývají polutanty, v ovzduší se mohou vyskytovat jak plynné, tak pevné polutanty, ale kvalita života může být ovlivněna i dalšími jevy, jako je hlukové či světelné zatížení.

 Stanice-aim

Stanice automatického imisního monitoringu. Aktuální kvalitu ovzduší na síti stanic v ČR je možné sledovat na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. (Foto ZDROJ 4)

Která látka nebo které látky především omezují dohlednost při bezvětrném počasí? Odpověď