poznámky - požadavky na grafika a IT

Požadavky IT 

 • při prvním načtení webové stránky je obvykle text nečitelně v obrázku
 • v kapitolách „Zdroje“ zasahují webové odkazy i do menu (nezalamují se správně) 
 • vložit video: http://www.youtube.com/watch?v=99K7fNnZWPs do kapitoly oxid uhličitý, před připravený popisek  

Požadavky grafika 

 • kapitola „Oxid uhličitý“, obrázek opatřit českými popisky
  • Carbon Dioxide Variations = Vývoj koncentrace CO2
  • The industrial Revolution has caused a dramatic rise in CO2 = Průmyslová revoluce zapříčinila dramatický nárůst koncentrace CO2
  • Year (AD) = rok
  • Thousands years ago = tisíce let před současností
  • CO2 Concentration = koncentrace CO2 (ppm)
 • kapitola „Chlor-fluorované uhlovodíky“, obrázek opatřit českými popisky
  • „Ultraviolet radiation strikses a CFC molecules...“ = „Ultrafialové záření naráží do molekuly CFC...“
  • „...and causes a chlorine atom to break away.“ = „... a způsobuje uvolnění atomu chloru.“
  • „The chlorine atom collides with an ozone molecule...“ = Atom chloru se sráží s molekulou ozonu,...“
  • „...and steals an oxygen atom to form chlorine monoxide and leave a molecule of ordinary oxygen.“ = „...odebírá ji jeden atom kyslíku a zanechává normální molekulu kyslíku.“
  • „When a free atom of oxygen collides with the chlorine monoxide...“ = „Když se volný atom kyslíku srazí s navázaným chlorem a kyslíkem...“
  • „...the two oxygen atoms form a molecul of oxygen. The chlorine atom is released and free to destroy more ozone.“ = „dva atomy kyslíku vytvoří normální molekulu kyslíku. Atom chloru je opět volný a může rozkládat další molekuly ozonu.“
 • kapitola „Skleníkový efekt“, obrázek skleníkového efektu opatřit českými popisky:
  • „The Greenhouse effect“ = „Skleníkový efekt“
  • „Sun“ = „Slunce“
  • „Atmosphere“ = „atmosféra“
  • „Greenhouse gasses“ = „skleníkové plyny“
  • ostatní texty se zjednoduší a upraví, na vhodná místa budou patřit následující texty (zleva doprava a shora dolů):
 1. přicházející sluneční záření
 2. část slunečního záření se odráží od atmosféry a od zemského povrchu bez vlivu na zemské klima
 3. část tepelného záření odchází atmosférou a ztrácí se ve Vesmíru
 4. sluneční záření prochází čistou atmosférou
 5. část tepelného záření je zachycena skleníkovými plyny a díky tomu je více zahříván zemský povrch a spodní vrstvy atmosféry
 6. povrch se více zahřívá
 7. energie slunečního záření je zachycena zemským povrchem, zahřívá jej...
 8. ... a přetváří se změnou vlnové délky při dopadu na tepelné (infračervené) záření, které se vrací zpět do atmosféry a ohřívá ji

 Ostatní poznámky

 •  vytvořit prostor pro nevládní organizace zabývající se problematikou ŽP