Využití odpadů

Zákon o odpadech definuje hierarchii nakládání s odpadem, jež musí být dodržována (§ 9a). Na nejvyšším stupni stojí předcházení vzniku odpadů, níže příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití a na nejnižším stupni se nachází odstranění odpadu. Předcházení vzniku odpadu zákon definuje v § 10 a pokládá je jako jednu ze základních povinností původce. Opětovné použití tzv. reuse definuje § 4 jako postup čištění či opravy tak, že je odpad znovu použitelný bez dalšího zpracování.

Využitím odpadu se rozumí jeho zpracování, při kterém se využije k produkci nového výrobku či uvolnění energie. Optimální technologií je recyklace. Šetří se tak suroviny, kterých by jinak bylo zapotřebí více. Příkladem může být výroba papíru, do kterého se přidává sběrový papír a šetří se tak dřevo, ze kterého se nový papír vyrábí. Recyklovat je možné sklo, kovy, plasty (viz zde) apod. Důležité je, aby odpad, který se má recyklovat, byl dostatečně dobře vytříděný při shromažďování, tedy aby do kontejneru na papír byl ukládán pouze papír, nikoliv jiný odpad.

Recyklace

 

Princip recyklace (zdroj).

Zvláštním způsobem využití je zpracování biologických odpadů kompostováním (provádí se v kompostárnách) či anaerobní digescí (provádí se v bioplynových stanicích). Kompostováním se využívají odpady rostlinného původu, zatímco digescí živočišné výkaly, podestýlka a jiné rostlinné příměsi. Produktem kompostování je kompost, digesce produkuje bioplyn, který je svým vysokým podílem jednoduchých uhlovodíků (majoritně methan) vhodný ke spálení a produkci tepla případně elektrické energie.

Některé odpady není možné recyklovat, ale existuje možnost uvolnit z nich energii, která bude použita pro výrobu tepla apod. Využívají se tak staré pneumatiky, plasty, objemový odpad, směsný komunální odpad apod. Takovéto odpady se spalují a uvolněné teplo se dále využívá např. k vytápění budov. Výhodou spalování odpadu je šetření běžných paliv, jakými jsou uhlí či ropné produkty.

Spalováním odpadů dochází k destrukci struktury na molekulární úrovni. Odpad se tak stává palivem. Po spálení je redukován objem odpadu a jeho hmotnost. Navíc některé odpady lze obtížně využívat jiným způsobem, zatímco jeho termické využití může být snazší. V případě směsného komunálního odpadu se pak redukuje množství odpadu ukládaného na skládky.

Zamyslise_2Vysvětlete, který způsob využití odpadů je vhodnější (energetický nebo materiálový). Zdůvodněte své tvrzení.

Odpady rostlinných zbytků je možno využít při výrobě kompostu, materiálu vhodného pro úpravu půdních vlastností. Vstupní suroviny jsou nadrcené a pak s pomocí mikroorganismů v řízených podmínkách přeměněny na kompost.