Shromažďování odpadů

Odpad vznikající v domácnostech musí být po nějaké době odnesen a uložen do kontejneru. Běžně je možno odpad ukládat separovaně do několika různých kontejnerů. Jedná se především o kontejnery na papír, barevné a bezbarvé sklo, PET lahve apod. Dále se mohou vyskytovat další nádoby na odpady typu použité baterie a akumulátory, rostlinný odpad, textilní odpad a další. Hlavním cílem odkládání složek odpadu do odpovídajících nádob je zmenšení množství směsného odpadu a využití recyklovatelných složek.

004sluzby

Běžně používané kontejnery na separovaný sběr (zdroj).

Nádoby jsou často umístěny na několika místech na sídlištích, tak aby byly snadno dosažitelné pro obyvatele. Navíc je potřeba, aby byl stanoven plán svozu shromážděných odpadů. V některých městech se využívá pytlového sběru, kdy jsou odpady ukládány do plastových či tkaných pytlů. Používají se například pro ukládání spadlého listí ze stromů na podzim.

Zamyslise_2Ve svém okolí najděte místo, kde můžete odevzdat použité baterie, prošlé léky a zjistěte, kdy bude konán nejbližší sběr objemového odpadu.

Jiným typem shromažďování odpadů je mobilní sběr. Běžně se používá pro sběr odpadů, které nevznikají příliš často. Sbírají se tak nebezpečné odpady z domácností, objemové odpady (př. nábytek, zbytky ze stavebních úprav) apod. Mobilní sběr se řídí dle stanoveného harmonogramu, podle kterého objíždí sběrný vůz s obsluhou určené lokality.

Další možností, jak shromažďovat odpady, jsou sběrné dvory, které často poskytují možnost obyvatelům odložit širokou škálu odpadů na jednom místě, většinou ve větších městech.

Zregionu V regionu působí několik společností, které provádí svoz odpadů. Jedná se o AVE CZ, .A.S.A., Marius Pedersen a další.

Výrobce elektrozařízení má povinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení z domácností. Většina výrobců tuto povinnost provádí skrze tzv. kolektivní systém (příklady viz zde). Zpětný odběr elektrozařízení je vesměs realizován prodejci, sběrnými dvory apod. tak, že fyzická osoba může odevzdat zdarma staré zařízení. Systém je spolufinancován poplatkem, který je zahrnut v ceně nově zakoupeného elektrozařízení. Elektrozařízení se dělí do skupin (dle přílohy 7 zákona o odpadech). Kolektivní systém ASEKOL zajišťuje zpětný odběr pro telekomunikační zařízení, hračky apod. (viz zde), zpětný odběr domácích spotřebičů zajišťuje ELEKTROWIN (viz zde), obaly EKO-KOM (viz zde) apod.

Shromažďování odpadů se neděje pouze v souvislosti s komunálním odpadem. Podobně jsou shromažďovány i odpady průmyslové. Tyto jsou dle svých charakteristik skladovány v uzavřeném či otevřeném prostoru po nezbytnou dobu, než může dojít k dalšímu nakládání s nimi či jejich využití nebo odstranění.