Průmyslové odpady

Odpady, které vznikají v průmyslové výrobě, se v řadě vlastností liší od těch z domácností. Liší se složením, které je závislé na tom, z jaké výroby pochází. Často může obsahovat složky, které jsou nebezpečné pro život člověka a životní prostředí (mohou být toxické, výbušné, hořlavé a další). To je důvod ke zvláštnímu zacházení s tímto odpadem.

 

Rodinka průmyslových odpadů (zdroj).

Každá výroba produkuje odpady různých vlastností, proto neexistuje jeden způsob, jak průmyslové odpady zpracovávat. Odpady z chemických výrob jsou často nebezpečné a musí se různě upravovat před tím, než se odstraní. Také při zpracování kovů vznikají často nebezpečné odpady. Z potravinářské výroby mohou být některé odpady využity jako hnojiva v zemědělství. Ze stavebnictví se odpady mohou recyklovat do výroby stavebních materiálů nebo při budování staveb.

V případě průmyslových odpadů je kladen důraz na prevenci vzniku odpadů. Vychází se z předpokladu, že je vhodnější předejít vzniku odpadu než jej zpracovávat. Nakládání s odpady je často komplikováno nebezpečnými vlastnosti odpadu, jako je například výbušnost, toxicita, žíravost, hořlavost apod. Jejich negativní vliv na okolí je třeba minimalizovat různými technologickými postupy (především fyzikálně-chemické metody) před dalším zpracováním odpadu. Celý proces je náročný na zařízení i po finanční stránce.

Zamyslise_2 Vyhledejte, jaký je princip výroby skla a jaké odpady při jeho výrobě vznikají. Existuje nějaká možnost, jak  snížit negativní dopad jeho výroby na životní prostředí?

Odpady z chemických výrob jsou ve většině případů charakteristické přítomností nebezpečných vlastností. Jedná se jak o odpady z anorganických, tak i organických výrob. Kovozpracující průmysl je dalším zástupcem odvětví, které produkuje řadu nebezpečných odpadů. Odpady obsahují kovy, které jsou pro život toxické (např. Cd, Ni, Pb). Výroba skla je dobrým příkladem pro demonstraci skvělého způsobu recyklace. Odpadní sklo, které vzniká jako spotřební odpad, je vráceno zpět do výroby jako skleněné střepy. Střepy se perou, aby se odstranily neskleněné materiály, a poté se používají jako vsázka při výrobě nového skla. Do vyráběného skla je možné přidávat až 80 % skleněných střepů. Zvláštní postavení mají energetické odpady, vznikající při výrobě energií (elektrické i tepelné). V případě tepelných elektráren vznikají odpady plynné, kapalné i tuhé. V případě jaderných elektráren vznikají především odpady tuhé, které jsou charakteristické svou radioaktivitou.

 Recyklace_skla_2   

Schéma životního cyklu skleněných výrobků (zdroj).

Původcem odpadu bývá zejména výrobce (např. pro komunální odpad je jím obec) a další producenti odpadů (např. administrativa, stravovací zařízení, zdravotnictví). Má řadu povinností a primárně má předcházet vzniku odpadů a omezovat nebezpečné vlastnosti odpadů (§ 10 zákona o odpadech). Velmi významnou povinností je zařazování odpadů (§ 5 zákona o odpadech) dle Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 Sb.). Odpad, který je zařazen, je označen šesticiferným číslem kategorie odpadu.

Zamyslise_2 Dle Katalogu odpadů se pokuste zařadit následující odpady: použité pneumatiky; PET lahve, které pochází z domácností; zemina odtěžená při výstavbě rodinného domu (odpověď).