Odpady ze zemědělství a lesnictví

Zemědělství je hlavním producentem potravin a jako takové má svou nezastupitelnou roli. Zemědělské směry se dělí na rostlinnou a živočišnou výrobu. Rostlinná produkce se vzájemně velmi dobře doplňuje s tou živočišnou.

Rostlinná výroba se zaměřuje na pěstování plodin, které dále zpracovává potravinářský průmysl na konečné produkty. Z pěstování obilovin zůstávají na poli zbytky, které se zaorávají a v další fázi sláma, která se používá jako podestýlka pro dobytek. Pro krmné účely se produkuje seno a siláž. Ta je uzavírána do silážních jam, kde dochází ke kvašení a konzervaci směsi, která se zkrmuje v zimním období. Navíc vznikají odpady z použití průmyslových hnojiv a pesticidů, které jsou často nebezpečné. Chov dobytka a drůbeže produkuje mléko, vejce a maso. Z ustájení vzniká směs odpadů podestýlky a výkalů, které lze po úpravě využít jako hnojivo.

Silážní jáma (zdroj).

Lesnické hospodaření se výrazně liší od zemědělského, protože jeho cílem je produkce dřevní hmoty. Největší podíl odpadů vzniká při zpracování dřeva. Při těžbě vznikají odřezky větví, piliny, kůry, při zpracování hobliny a další. Většina těchto odpadů je po úpravě spalitelná, vyrábí se např. dřevěné brikety. Drcená kůra se používá jako mulčovací materiál, štěpka je vyžívána při lisování aglomerovaných desek pro nenáročné konstrukční prvky. Piliny, hobliny a podobné mohou být kompostované společně s dalšími rostlinnými odpady. Vesměs jde o odpady ostatní, které lze spalovat či skládkovat s výjimkou pesticidů.

Zamyslise_2 Jaké jsou výhody a nevýhody dřevotřískových desek ve srovnání s masivovými deskami.

Komposter3

Zahradní komposter (zdroj).

Současné zemědělství se neobejde bez průmyslových hnojiv, tedy hnojiv, která jsou vyráběna průmyslově z minerálních surovin. Použití těchto hnojiv má i negativní stránku, především protože hnojiva v menší či větší míře obsahují cizorodé látky, které mohou být nebezpečné pro život. Konkrétně se jedná o sloučeniny kovů (př. As, Pb, Cr). Navíc jsou průmyslová hnojiva často používána v nadměrné míře a půda není schopna využít veškeré látky, které z nich přijímá a ty jsou vyplavovány do podzemních a povrchových vod. Zde mohou způsobovat další komplikace, jako je eutrofizace vod s enormním rozvojem řas a sinic. Běžným odpadem z využití průmyslových hnojiv jsou obalové materiály a zbytky hnojiv.

Vedle hnojiv jsou nepostradatelné pesticidy. Jsou to látky, které mají za cíl hubit plevely, hmyzí škůdce, houbové choroby apod. Tyto látky často mají negativní vliv na ostatní živočichy i člověka, proto je jejich použití diskutabilní. Avšak v běžné praxi jsou používané často. Jejich použitím odpadají obaly a jejich zbytky, které musí být odstraňovány, jako nebezpečný odpad.

Zamyslise_2 Vyhledejte, k jakému účelu se používají insekticidy, fungicidy, herbicidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy a piscicidy.

Podrobnější pohled na problematiku lesnictví a zemědělství najdete zde.