Odpady z domácnosti

Odpady, které vznikají při každodenním chodu domácnosti, se označují jako komunální. Jsou to odpady, se kterými přicházíme do kontaktu každý den. Spadají sem obaly od potravin, zbytky potravin, popsaný papír, rozbité nádobí, nepotřebná elektronika, staré léky apod. Většina těchto odpadů končí v koši a poté v kontejnerech na směsný odpad.

Často bývá ve městech zaveden tzv. separovaný sběr komunálního odpadu, kdy se některé složky odpadu umisťují do oddělených kontejnerů. Nejčastěji se jedná o papír, sklo a plasty. Takto separované odpady se snáze recyklují, ačkoliv konečné využití záleží na množství nečistot, které se v odpadu vyskytuje. Obecně platí, čím méně nečistot, tím je odpad využitelnější. Proto se doporučuje obaly před odložením v kontejneru vymýt a zbavit cizích složek.

Některé ze jmenovaných odpadů mají vlastnosti, které mohou být bezprostředně nebezpečné pro životní prostředí a život člověka, proto by měly být tříděny a ukládány na odpovídající místo. Elektronika může být odevzdána v obchodu při nákupu nového výrobku. Staré léky odebírají lékárny. Zbytky barev, ředidel, starý nábytek, podlahové krytiny a další odpady odebírají sběrné dvory.

Zamyslise_2 Dle zákona o odpadech může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou systém sběru, shromažďování, třídění apod. Vyhláška je poté pro občany závazná. Vyhledejte, zda vaše obec má takovou vyhlášku. V případě, že ano, prostudujte ji.

Svědomité třídění odpadů z domácností zajišťuje vysokou efektivitu recyklace odpadů a přispívá k ochraně životního prostředí. Separované odpady často bývají dotřiďovány na třídících linkách, ale jejich účinnost je nižší. Směsné odpady se nejčastěji skládkují, případně spalují.

ZregionuPro dotřiďování komunálních odpadů existuje v našem regionu řada zařízení např. v Ústí nad Labem, Lovosicích či Mostě.

Třídicí linky dále separují již vytříděný odpad a využívají jeho různých fyzikálních charakteristik. Ve většině případů se neobejdou bez lidské obsluhy. Po dotřídění je odpad možno recyklovat. Samotná recyklace je svrchovaný název pro řadu různých technologií. Odpady mohou být recyklovány, bez přepracování k původnímu účelu či jinému. Nebo jako náhrada primárních surovin ve výrobě, ve které odpad vznikl (např. výroba skla, ve které se recyklují skleněné střepy), případně ve zcela jiné výrobě (např. PET je možno recyklovat na textilní vlákna).

Schéma třídící linky (zdroj).

Zamyslise_2 Zjistěte, kde v kraji jsou umístěny třídící linky.

Z pohledu zákona o odpadech je původcem komunálního odpadu obec, na jejímž katastrálním území odpad vzniká, nikoliv fyzická osoba, která odpad odloží do kontejneru. Povinnosti obce jsou podobné povinnostem ostatních původců odpadů, tedy přednostně využít odpady před jejich odstraněním, určit místa pro odkládání odpadů a nebezpečných složek odpadů. Obec může vybírat poplatek za odkládání odpadů a další nakládání.