Co je to odpad?

Představu o slovu odpad, má každý celkem jasnou. Základní normou v ČR vztahující se k problematice odpadů je zákon 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Zákon hovoří: "Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit". Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek, který měl nějakou užitnou funkci a měl svůj význam. Talíř před pádem na zem, keramické pero předtím, než došla náplň nebo plastová lahev od nápoje. Všechny tyto věci splnily svůj účel a jejich část se stala odpadem. Většinou se tento typ odpadu označuje, jako komunální.

V životě však existuje řada dalších opadů, které vznikají v průmyslové výrobě, v zemědělství nebo ve zdravotnictví. Každý odpad je charakteristický a často vyžaduje specifický způsob zpracování.

Jedním z nich je možnost odpady recyklovat. Zjednodušeně řečeno alespoň částečně je vrátit do výroby, ke zpracování na nové výrobky. Recyklace umožňuje využít materiál či energii, která se v odpadech nachází a snižuje tak požadavky na množství prvotních surovin. Příkladem může být hliníková plechovka, která se stává odpadem po vypití nápoje. Výroba hliníku je velmi energeticky náročná, ale recyklace již vyrobeného hliníku vyžaduje energie podstatně méně. Tedy přetavením odpadního hliníku se ušetří nejen energie na tavbu, ale také prvotní surovina - bauxit. Recyklace je metoda, která umožňuje z negativně hodnoceného odpadu vytvořit pozitivně přijímanou druhotnou surovinu.

Odpadky (zdroj).

V závislosti na daných vlastnostech a místu vzniku se odpady rozdělují do několika kategorií. Například podle skupenství odpadu se dělí na plynné, kapalné a tuhé. Další dělení představuje kategorizace na základě nebezpečnosti odpadů na odpady nebezpečné a ostatní. Nebezpečné odpady obsahují alespoň jednu z nebezpečných vlastností, které definuje zákon o odpadech. V závislosti na původu odpadu se odpady dělí na komunální, průmyslové, ze zemědělství a další.

 
Zamyslise_2Když nyní víte, jaké odpady jsou komunální, dokážete vyjmenovat dalších pět příkladů složek tohoto odpadu?

 Ze zákona o odpadech vyplývají některé povinnosti, které musí producent odpadu vždy dodržovat. Pro fyzickou osobu platí povinnost odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí (§ 17 zákona o odpadech). Mezi základní povinnost patří snaha o předcházení vzniku odpadů. Pro nakládání s odpady musí být dle zákona o odpadech udělené povolení Krajským úřadem. Tedy sběrné dvory, svozové firmy, skládky odpadu a další musí disponovat tímto povolením.

Zamyslise_2 Zjistěte na webu, které organizace ve vašem okolí mají udělený souhlas.