Zvláštní územní ochrana

SZ Čechy jsou zajímavé přítomností jedinečných zvláště chráněných území, což jsou území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, např. národního parku České Švýcarsko, chráněných krajinných oblastí Labské pískovce, Lužické hory, České středohoří a Slavkovský les a také celé řady maloplošných ZCHÚ. Podmínky ochrany jsou stanoveny zákonem a jsou v nich určeny zakázané činnosti, které by mohly poškodit biotopy či ohrozit organismy žijící na tomto území atd. Mezi tyto podmínky patří např. zákaz hospodařit intenzivními technologiemi, povolovat a umisťovat stavby, těžit nerosty, vstupovat a vjíždět mimo vyznačené cesty, rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů, zavádět intenzivní chovy zvěře, vjíždět motorovými vozidly, sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, měnit dochované přírodní prostředí atd. Velkoplošná ZCHÚ jsou navíc rozdělena na zóny (3 – 4) podle stupně ochrany (první zóny mají ochranné podmínky nejpřísnější). Pro ochranu těchto území jsou vypracovány plány péče, které navrhují opatření na zachování nebo zlepšení stavu ochrany a na zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí. K označení národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek se užívá velký státní znak České republiky. Na označení přírodních rezervací a přírodních památek se užívá malého státního znaku České republiky. Hranice jsou v terénu vymezeny pruhovým značením prostřednictvím dvou červených nad sebou umístěných pruhů na kmenech stromů.

Znaceni-npr-a-npp                   Znaceni-pr-a-pp 

Značení NPR a NPP _ foto: autor                Značení PR a PP _ foto: autor

 

P1060112  Pruhové značení _ foto: autor

Na mapových serverech Geoportal, AOPK a ÚSOPŘ zobrazte mapu ZCHÚ SZ Čech a zonace velkoplošných ZCHÚ.

Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Zpracování plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení zvláště chráněného území. Zpracování plánů péče o národní parky a chráněné krajinné oblasti zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Před schválením plánu péče vydá orgán ochrany přírody oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. Oznámení zveřejní na portálu veřejné správy a zašle dotčeným obcím, které je zveřejní na své úřední desce. Návrh plánu péče projedná orgán ochrany přírody rovněž s dotčenými obcemi a kraji. Plán péče schvaluje orgán ochrany přírody zpravidla na období 10 až 15 let. Schválený plán péče uloží orgán ochrany přírody v ústředním seznamu ochrany přírody a předá v elektronické podobě na technickém nosiči dat dotčeným obcím a krajům.

Na stránkách Správ NP a CHKO vyhledejte jejich plány péče a vyhledejte informace o praktických opatřeních ochrany prováděných podle plánů jednotlivých území.