Shrnutí

Ochranou přírody rozumíme péči státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péči o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péči o vzhled a přístupnost krajiny. Dělí se na ochranu obecnou, zaměřenou na části přírody tak, aby se nestaly ohroženými nebo aby zvyšovaly ekologickou stabilitu a zvláštní ochranu zvláště chráněných částí přírody (významných a jedinečných) vyhlášených orgánem ochrany přírody.

Obecná územní ochrana zahrnuje územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, přechodně chráněné plochy a přírodní parky. Zvláštní územní ochrana se zabývá ochranou velkoplošných (národní parky a chráněné krajinné oblasti) a maloplošných (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky) zvláště chráněných území. Důležitý je také systém Natura 2000, což je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu v příznivém stavu. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. Tato chráněná území jsou zřizována na základě evropského práva tvořeného směrnicemi o ptácích a o stanovištích.

Obecná druhová ochrana má zajistit, aby se žádný druh organismu nestal ohroženým, nebo aby nedošlo k jeho degeneraci, narušení rozmnožování druhu nebo k zániku populací či ekosystémů, které tyto druhy obývají. Důležité je také bránit zavádění nepůvodních druhů či kříženců do přírody. Nevíme dopředu, jak se bude daný druh projevovat a konkurovat druhům původním, proto bychom měli jejich zavedení do přírody předcházet. Zvláštní druhová ochrana se zabývá ochranou druhů rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. Podle stupně ohrožení je zákon dělí na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené a jejich seznam je přílohou vyhlášky 395/1992 Sb.

Další oblastí je ochrana dřevin rostoucích mimo les, obecná se věnuje všem jednotlivě a ve skupinách rostoucím keřům a stromům a zvláštní pak pouze památným stromům, což jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. Posledním tématem je pak ochrana geologická, která se zabývá ochranou nerostů, geologických jevů (např. jeskyní) a paleontologických nálezů.

Důležitou součástí ochrany krajiny je též ochrana kulturních památek. Kulturní památky jsou významné nejen z hlediska historického a kulturního, ale také z pohledu jejich zasazení do krajiny, jako významná součást krajinného rázu. Z tohoto pohledu lze vyzdvihnout zejm. význam hradů a zámků, včetně zřícenin, historických zahrad a parků.

S nejvýznamnějšími příklady chráněných území, kulturních památek a chráněných druhů SZ Čech jste se seznámili v předchozích kapitolách. Děkuji Vám tímto za Váš zájem a doufám, že se budeme v krásné přírodě SZ Čech potkávat a společnými silami ji také chránit.

                                                                                                                                            Závěrem se pokuste vypracovat následující Pracovní listy.