Předběžná opatrnost v ochraně přírody

Princip předběžné opatrnosti v ochraně přírody se projevuje zejm. v případě zavádění geograficky nepůvodních druhů či kříženců do přírody. Jedná se zejména o druhy zavlečené jako hospodářské (vejmutovka) a okrasné rostliny (bolševník, křídlatka aj.) nebo živočichy uniklé z chovů (norek americký chovaný pro kožešinu, nebo želva nádherná z chovů teraristů). Nevíme dopředu, jak se bude daný druh projevovat, zda nebude nadměrně konkurovat a vytlačovat původní druhy či škodit hospodářství, a proto bychom měli jejich zavedení do přírody předcházet. V řadě případů jde o druhy tzv. invazní, které u nás nemají přirozené nepřátele, jsou vysoce konkurenceschopné a rychle se množí a díky tomu se expanzivně (nekontrolovaně) šíří a vytlačují druhy původní. Tento problém je významný zvláště v chráněných územích, kde jsou ohrožovány chráněné druhy. PříBolševník velkolepý_Petr Polivka_commons.wikimedia.orgkladem je výskyt bolševníku velkolepého v CHKO Slavkovský les  či borovice vejmutovky nebo netýkavky žláznaté v NP České Švýcarsko. Ve všech případech je snaha o odstraňování těchto druhů z krajiny (např. mechanicky či chemicky) a zabránění jejich dalšímu šíření. Další problémové invazní druhy jsou např. křídlatky, rukevník východní nebo trnovník akát a mnoho dalších. Z živočichů podobně problémovým je pak např. rak signální nebo psík mývalovitý.

Bolševník velkolepý _ autor: Petr Polívka _ commons.wikimedia.org

Creative Commons License

Mezi geograficky nepůvodními druhy je mnoho druhů invazních. Vysvětlete, co to znamená a jaký dopad na přírodu zavlečení takového druhu bude mít? Odpověď naleznete zde.

Regulaci invazních rostlin lze provádět mechanicky kosením, vytrháváním, zaoráváním apod. Je vhodná pro generativně se množící rostliny (např. bolševník), pro spíše malé plochy a je nutné provádět ji před vysemeněním. Druhý způsob použitelný i pro vegetativně se množící rostliny (např. křídlatka) je chemický a jde o aplikaci herbicidů (Roundup, Garlon, Reglon ad.). Metoda je velmi účinná a zasahuje celou rostlinu, přičemž existuje možnost kombinace s mechanickými metodami, která je často nejúčinnější.

Zmapujte výskyt nějakého invazního druhu rostliny ve vaší obci a jejím okolí. Tuto informaci zpracujte do mapy a s pomocí svého učitele ji předejte na obecní úřad. Pokuste se vyhledat postup likvidace porostů vybrané rostliny na internetu.