Natura 2000

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu v příznivém stavu. Stanoviště (biotopy) i druhy jsou děleny na prioritní, jimž musí být věnována přísnější ochrana a ostatní. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. Tato chráněná území jsou zřizována na základě evropského práva tvořeného směrnicemi o ptácích a o stanovištích.

Na mapových serverech Geoportal, AOPK a ÚSOPŘ zobrazte mapu území NATURA 2000 SZ Čech.

                                                                                                                                                

Ptačí oblasti jsou vyhlašovány za účelem ochrany ptáků uvedených v příloze I směrnice a pro zájmové stěhovavé druhy. Jsou stanovena základní kritéria pro výběr území (např. početnost populace, úspěšnost hnízdění, přírodní stav lokality, bohatost druhů, hustota osídlení ad.). Mezi významné ‚‚naturové‘‘ druhy SZ Čech patří např. čáp černý, tetřívek obecný, chřástal polní, sýc rousný, výr velký, sokol stěhovavý, moták pochop, včelojed lesní, ledňáček říční, lelek lesní, datel černý, žluna šedá, lejsek malý či ťuhýk obecný a pěnice vlašská. Sýc rousný Tato území tím slouží také k ochraně dalších druhů ptáků či jiných druhů živočichů. Jako ptačí oblasti jsou v SZ Čechách vyhlášeny Doupovské hory, Vodní nádrž Nechranice, Východní Krušné hory, Labské pískovce a Novodomské rašeliniště – Kovářská.                     Tetřívek obecný_www.alladale.com

Sýc rousný _ foto: autor

     

                                                         Tetřívek obecný _ www.alladale.com
                   

Evropsky významné lokality jsou vyhlašovány na ochranu evropsky významných stanovišť a evropsky významných druhů z příloh I a II směrnice. Kritéria hodnocení lokality pro daný typ stanoviště jsou stupeň zastoupení typu stanoviště na lokalitě, rozloha lokality, pokrytá typem stanoviště, stupeň zachování struktury a funkcí stanoviště a možnosti jeho obnovy atd. Kritéria hodnocení lokality pro daný druh jsou početnost a hustota populace, stupeň zachování charakteristik stanoKoniklec otevřený_Rolf Dresden_commons.wikimedia.orgviště, důležitých pro daný druh, možnosti obnovy, stupeň izolace populace na dané lokalitě aj.  

              Koniklec otevřený _ autor: Rolf Dresden _ commons.wikimedia.org        

Creative Commons License
Z významných ‚‚naturových‘‘ rostlin se v SZ Čechách setkáme např. se střevíčníkem pantoflíčkem, svízelem sudetským, kavylem olysalým či koniklecem otevřeným. Z živočichů jsou to např. měkkýši vrkoč útlý či velevrub tupý, dále je pak významný výskyt brouků střevlíka Ménetriésova, roháče obecného či páchníka hnědého, motýlů přástevníka kostivalového, hnědáska chrastavcového či modráska bahenního. Ochrana je zaměřena také na obratlovce, jako např. mihuli potoční, z ryb na bolena dravého, hořavku duhovou, lososa atlantského či vranku obecnou, obojživelníci jsou zastoupeni kuňkou ohnivou a čolkem velkým. Ačkoli plazi patří také mezi ohrožené živočichy, tak ani jeden z našich není chráněn v rámci sst Užovka stromová _ autor: Mircea NitaNATURA, přesto bych rád zmínil zejm. výskyt užovky stromové. Ze savců je pak zaznamenáníhodný výskyt netopýra černého, vrápence malého, bobra evropského, vydry říční, rysa ostrovida či sysla obecného.

Užovka stromová _ autor: Mircea Nita

Z biotopů je vhodné zmínit hlavně prioritní (přednostní) biotopy vnitrozemských slaných luk (např. Soos), kontinentální opadavé křoviny (např. Bořeň, Košťálov, Milešovka ad.), vápnité nebo bazické skalní trávníky a vápnité sutě (např. Oblík – Srdov – Brník, hora Říp), polopřirozené suché trávníky a facie (plochy) křovin na vápnitých podložích, význačná naleziště vstavačovitých (např. Bílé stráně u Litoměřic), druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (např. Krušnohorské plató, Klínovecké či Východní Krušnohoří), aktivní vrchoviště (např. Krušnohorské plató, Novodomské a polské rašeliniště, Grünwaldské vřesoviště), prameny s tvorbou pěnovců (např. Krušnohorské plató), lesy na svazích, sutích a v roklích (např. Doupovské hory, Východní Krušnohoří či kaňon Ohře), rašelinné lesy (např. Kladské rašeliny, Novodomské a Polské rašeliniště, Východní Krušnohoří ad.), smíšené jasanovo-olšové lužní lesy (např. Doupovské hory, Východní Krušnohoří, Bezručovo údolí, kaňon a ramena Ohře), panonské šípákové doubravy a eurosibiřské stepní doubravy (např. Údolí Podbradeckého potoka, Košťálov, Ostrý). Významnými neprioritními biotopy jsou např. acidofilní smrčiny či květnaté a acidofilní bučiny typické a charakteristické pro České Švýcarsko či svahy a hřebeny Krušných hor a mnoho dalších biotopů včetně vodních ekosystémů.

V rámci celého systému Natura platí povinnost pravidelného sledování (monitoringu) a hodnocení stanovišť a druhů z hlediska potřeb jejich ochrany.

Na stránkách NATURA 2000 si vyberte PO či EVL v SZ Čechách a vyhledejte informace o druzích a biotopech, na něž se vztahuje ochrana v rámci tohoto území. Zjistěte, zda je mezi nimi druh či biotop prioritní.

Ze stránek www.zanaturou.cz si můžete stáhnout zajímavou publikaci s mnoha informacemi o systému NATURA 2000 a s náměty na hry o přírodě a její ochraně.

 

Evropsky významné lokality jsou vyhlašovány jako zvláště chráněná území současného typu, přičemž vymezení ochranných podmínek bude záviset na cíli ochrany a bude zohledňovat výsledky projednání s vlastníky a nájemci pozemků (s možností zajištění smluvní ochrany těchto území vlastníkem). Ptačí oblasti vymezuje vláda nařízením a může stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody (zohlední hospodářské požadavky, požadavky rekreace, sportu a rozvojové záměry obcí a krajů), o způsobu hospodaření se může uzavřít s vlastníkem smlouva.

Dále jsou stanoveny povinnosti sledování stavu PO, EVL, evropsky významných druhů a vyhodnocení stavu. Vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek bude možné jen v případě, že bude vyloučeno poškození biotopů a stanovišť, ani nebude docházet k dlouhodobému vyrušování druhů. Je povinné hodnocení koncepcí a záměrů, posouzení vlivů na ŽP (podle EIA) a stanovisko orgánů ochrany přírody, které povolí záměr, jen když nebude negativně ovlivňovat systém. Pokud nelze vyloučit negativní vliv, musí být zpracovány varianty řešení a vybráno bude řešení s nižším vlivem. Pokud není možné variantní řešení, lze schválit záměr jen z naléhavých důvodů (např. veřejný zájem apod.) a za patřičných kompenzací. U prioritních stanovišť je potřeba vyjádření Evropské komise.

Dále lze vyplácet náhrady za ztížení hospodaření a každý je povinen strpět ochranná opatření a omezení podle zákona (např. omezení kosení jen 1x ročně, po odkvětu chráněných druhů; snížení zarybnění rybníků; omezení stavů zvěře a časové omezení lovu apod.) a pokud vlastníkovi či nájemci půdy, lesa, chovného rybníka tím vznikne újma, má nárok na finanční náhradu ze státního rozpočtu (výše náhrad jsou stanoveny prováděcím právním předpisem). Přitom nebudou omezovány aktivity nemající negativní vliv na stav populací či stanovišť, např. budou zachovány obvyklé činnosti (sběr lesních plodů a turistika) a pokud chráněný druh bude působit hospodářské škody, budou možná opatření k omezení škod v rámci tzv. odchylky vydané orgánem ochrany přírody.