Druhy ochrany přírody

Ochrana přírody se rozděluje na ochranu obecnou, zaměřenou na části přírody tak, aby se nestaly ohroženými nebo aby zvyšovaly ekologickou rovnováhu, a zvláštní ochranu, zaměřenou na zvláště chráněné části přírody (významné a jedinečné) vyhlášené státním orgánem ochrany přírody. Stejně jako ochrana obecná, tak i zvláštní se dále dělí na ochranu územní, druhovou, geologickou a ochranu dřevin rostoucích mimo les.

Obecná územní ochrana zahrnuje územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, přechodně chráněné plochy a přírodní parky. Zvláštní územní ochrana se zabývá ochranou velkoplošných (národní parky – NP a chráněné krajinné oblasti – CHKO) a maloplošných (národní přírodní rezervace – NPR, národní přírodní památky – NPP, přírodní rezervace – PR a přírodní památky – PP) zvláště chráněných území (ZCHÚ).

                                                                                                                                              Které orgány ochrany přírody vyhlašují jednotlivá chráněná území a památné stromy? Vyhledejte v zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Obecná druhová ochrana má zajistit, aby se žádný druh organismu nestal ohroženým, nebo aby nedošlo k jeho degeneraci, narušení rozmnožování druhu nebo k zániku populací či ekosystémů, které tyto druhy obývají. Důležitým úkolem obecné druhové ochrany je ochrana přírody před záměrným rozšiřováním geograficky nepůvodních druhů či kříženců, které by mohly způsobit nestabilitu populací původních druhů, nebo jejich zánik. Velmi podrobně se obecná ochrana zabývá ochranou ptáků. Pro všechny druhy platí zákaz usmrcování a odchytu, ničení hnízd a sběr vajec, vyrušování (hlavně v období rozmnožování) atd. Důležitou povinností je vybavení nově budovaných vedení vysokého napětí ochrannými prostředky proti úrazu ptáků elektrickým proudem.

Zvláštní druhová ochrana se zabývá druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. Podle stupně ohrožení je zákon dělí na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené a jejich seznam je přílohou II a III vyhlášky č.395/1992 Sb. Ochraně podléhají i mrtví jedinci, části jejich těl či výrobky z nich. Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích a chráněn je i jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, chytat je, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Důležitou informací pro praktickou ochranu jsou červené seznamy ohrožených rostlin a živočichů.

Další oblastí je ochrana dřevin rostoucích mimo les, obecná se věnuje všem jednotlivě a ve skupinách rostoucím keřům a stromům a zvláštní pak pouze památným stromům, což jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. Významné mohou být svým stářím, výrazným vzhledem, polohou poukazující na nějakou historickou událost či jako doprovod významného historického objektu. Posledním tématem je pak ochrana geologická, která se zabývá ochranou nerostů, geologických jevů (např. jeskyní) a paleontologických nálezů.

Pamatny-strom_popovsky-jasan_commons-wikimedia-org 

Památný strom Popovský jasan _ commons.wikimedia.org

                                                                                                                                                Vyhledejte památné stromy ve svém okolí, zaznamenejte je do mapy a v terénu zkontrolujte jejich stav podle této tabulky dendrologického hodnoceni (zaznamenejte případné poškození).

Snaha o obecnou ochranu mimolesní zeleně v ČR je zdokumentována např. také na tomto videu:

Zachraňme stromy! from Arnika on Vimeo.

Na stránkách www.botany.cz, www.biolib.cz nebo www.enviport.cz vyhledejte fotografie a informace o chráněných druzích rostlin a živočichů SZ Čech, vyskytujících se v tomto textu či v jeho odkazech. Na těchto stránkách vyhledejte také dostupné mapy rozšíření těchto chráněných druhů v ČR.

Zvláště chráněná území, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, smluvně chráněná území a památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu ochrany přírody, vedeném agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK). AOPK je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Provádí např. sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů a krajiny, vytváří, spravuje a vede Informační systém ochrany přírody (Portál ochrany přírody a Mapový server), odborně podporuje výkon státní správy, provádí metodickou a znaleckou činnost, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny na území chráněných krajinných oblastí a na ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Realizuje praktická opatření na ochranu přírody a krajiny na území chráněných krajinných oblastí a maloplošných zvláště chráněných území na území celé ČR, včetně vymezování bezzásahových lokalit (budoucích pralesů). Administruje celostátní dotační programy (zejména krajinotvorné) i vybrané fondy Evropských společenství, vyplácí finanční náhrady za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření a při hospodaření na rybnících, spravuje státní majetek ve zvláště chráněných územích. Vede také osvětu a šíření informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, poradenství a vzdělávání (EVVO) a zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v ochraně přírody a krajiny.

                                                                                                                                       V ústředním seznamu ochrany přírody vyhledejte zvláště chráněná území, území NATURA 2000 a památné stromy, vyskytující se v okolí vašeho bydliště.