Ochrana přírody a krajiny

Ochranou přírody a krajiny je péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Ochrana přírody a krajiny se zajišťuje zejména:

a) ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability krajiny,

b) obecnou ochranou druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zvláštní ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené, pozitivním ovlivňováním jejich vývoje v přírodě a zabezpečováním předpokladů pro jejich zachování, popřípadě i za použití zvláštních pěstebních a odchovných zařízení,

c) ochranou vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochranou vybraných nerostů,

d) ochranou dřevin rostoucích mimo les,

e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně,

f) účastí na tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů s cílem zajistit ekologicky vhodné lesní hospodaření,

g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,

h) účastí na ochraně půdního fondu, zejména při pozemkových úpravách,

i) ovlivňováním vodního hospodaření v krajině s cílem udržovat přirozené podmínky pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků a ploch a mokřadů,

j) obnovou a vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů, například při rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny,

k) ochranou krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky a rekreace.

Ochranou přírody jsou pověřeny státní orgány ochrany přírody a určené organizace, např. AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny). Dále se jí ale věnují také nevládní organizace a subjekty, jako např. ČSOP (Český svaz ochránců přírody), ČSO (Česká společnost ornitologická) a mnohé další. Jedním z významných projektů ČSOP je např. akce Místo pro přírodu, do které se finanční pomocí mohou zapojit všichni občané ČR.

Na stránkách www.mzp.cz se pokuste vyhledat právní předpisy na ochranu přírody (zákony, vyhlášky, nařízení).

 

 Zajímavé informace o ochraně přírody ČR naleznete zde.