Zdroje informací

Internetové odkazy:

http://www.env.cz Ministerstvo životního prostředí

http://www.mze.cz Ministerstvo zemědělství

http://www.nature.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal Interaktivní mapy ČR agentury Cenia

http://portal.nature.cz Portál ochrany přírody

http://www.chm.nature.cz Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti

http://portal.uur.cz Portál územního plánování

http://www.cizp.cz Česká inspekce životního prostředí

http://www.uur.cz Ústav územního rozvoje ČR

http://www.uhul.cz Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

http://www.mapy.cz Interaktivní mapa ĆR, II. vojenské mapování ČR

http://oldmaps.geolab.cz/ Prezentace starých mapových děl. UJEP Ústí nad Labem

http://archivnimapy.cuzk.cz/ Archivní katastrální mapy

http://www.geology.cz/extranet Česká geologická služba

http://krajina.kr-stredocesky.cz/ Cílek V. et al. Vstoupit do krajiny - O přírodě a paměti středních Čech

http://sweb.cz/isev/index.htm Informační systém environmentální výchovy

http://csop.cz/ Český svaz ochránců přírody

http://www.europarc.cz Europark ČR, Součást evropské federace národních parků

http://www.sdruzenikrajina.cz Sdružení Krajina

http://www.czp.cuni.cz/enviwiki/index.php EnviWiki, internetová encyklopedie environmentální výchovy

Literatura:

Cílek V. et al. (2004): Vstoupit do krajiny - O přírodě a paměti středních Čech. Dokořán, Praha.

Cílek V. (2005): Krajiny vnitřní a vnější. Dokořán, Praha.

Cílek V. et al. (2011): Obraz krajiny -Pohled ze středních Čech. Dokořán. Praha.

Hájek P. (2008) Jde pevně kupředu naše zem – krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989. Malá skála, Praha.

Kolektiv autorů (1999): Všeobecná encyklopedie. Svazek 4 k-j. Diderot

Lipský Z. (1998): Krajinná ekologie. Karolinum, Praha.

Lipský Z. (2003): Krajina a její ochrana. Geografické rozhledy, 12, 5, 114-115.

Němec J. et Pojer F. (ed.)(2007): Krajina v České republice. Ministerstvo životního prostředí. Praha.

Pokorný P. (2011): Neklidné časy - Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Dokořán. Praha.