Co je to krajina?


Krajina je slovo, které slýcháme a používáme každou chvíli. Ale pokuste se říci, co to krajina je? Kupodivu se jedná o slovo velmi mladé, které není starší než 150 let a i dnes je obtížné nalézt jednu a úplnou odpověď.


Pokud se podíváme na učebnicové definice, nalezneme řadu odpovědí. Například takovouto: Krajina je část zemského povrchu s typickým seskupením přírodních a kulturních prvků a charakteristickým vzhledem.


Krajina je však víc – zcela reálný základ našich životů a po generace dotýkaný a proměňovaný kus země, který pro nás – její obyvatele – byl vždy předmětem zvláštní péče, úcty a obdivu.


 

Další možné definice krajiny:

Krajina je určitý výsek souše, který má nějaký střed, určitou hranici či okraj a uvnitř té hranice leží pole nějakých víceméně jednotných vlastností.

Část zemského povrchu, která společně se společenstvy organismů tvoří jednotný třírozměrný celek, který je obvykle vymezen lidským rozměrem a chápáním – tedy tam, kam až oko dohlédne.

Krajina je dlouhodobě stabilizovaný, relativně jednotný soubor přírodních a antropogenních charakteristik vázaných na určitý reliéf a mající nějaký společný historický základ.

Soubor biotických a abiotických faktorů vázaných na určitý krajinný celek, které se delší dobu vyvíjejí společně.

Část souše, která má určitý okraj, tedy hranici, přirozený střed a uvnitř svých hranic je pole místních charakteristik vcelku homogenní a projevuje se jako určitý typický ráz.

Krajinný ráz

Znění zákona: Krajinný ráz „je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti“. Ochrana krajinného rázu je především ochranou estetických a přírodních hodnot – významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině (§12 zákona č. 114/1992 Sb.).

Genius loci

Je něco podobného, ale ještě méně uchopitelného než „krajinný ráz“. Asi nejlepší definicí „ducha místa“ je to, že je způsoben důvodem, který neumíme pojmenovat, ale kvůli kterému se vracíme. V římské mytologii byl Genius loci duch či bůžek, ochraňující určité místo, často býval zobrazován jako had. V dnešním slovníku má však tento obrat spíš význam specifické atmosféry dané oblasti, než jakési místní ochraňující síly.


 

Pohled na typickou krajinu Českého středohoří. Nejvyšší hora středohoří Milešovka

F – Pohled na typickou krajinu Českého středohoří. Nejvyšší hora středohoří Milešovka. (Rottenborn)